Powrót

Podstawy języka PYTHON

Spis treści:

1. Deklaracja zmiennych, wypisywanie informacji, sprawdzanie typu zmiennej
2. Listy (tablice w j. Python) 3. Petle for, while 4. Instrukcja warunkowa 5. Funkcje 6. Słowniki 7. Krotki



1. Deklaracja zmiennych, wypisywanie informacji, sprawdzanie typu zmiennej

        				       
#Zapisywanie komentarza w j. python

#Deklaracja zmiennej
#Typ zmiennej jest określany w momencie przypisania wartości do zmiennej

#Typ int - liczba całkowita
x=10

#Typ float - liczba zmiennoprzecinkowa
y=3.14

#Typ string - łańcuch znaków
z="Hello world"

#Typ boolean - typ logiczny prawda/fałsz
t = True

#wypisywanie informacji w konsoli - metoda print()
print(x) #wypisanie wartości zmiennej x

#metoda type() sprawdzanie typu zmiennej
print(type(y)) #wypisanie typu zmiennej y 

				
	
				

        

        
    

2. Listy - tablice w języku python

        
#Tworzenie tablic (list)

lista = [20, 30, 40, 50, 60]

#Przypisanie wartości do elementu o indeksie 0
            
lista[0]=25
            
y = len(lista) #długość listy

#wypisanie elementów tablicy przy pomocy pętli while
            
x=0
while x < y:
    print(lista[x])
    x+=1
            
#wypisanie ostatniego elementu:
print(lista[-1])
            
#wypisanie kilku wartości
print(lista[0:6])
            
#dodanie wartości
lista[1:2] = [122, 144]
            
#wypisanie kilku wartości
print(lista[0:6])
            
#usuwanie wartości mettoda del()
del(lista[1])
            
#wypisanie kilku wartości
print(lista[0:6])
		
				
				

        

        
    

3. Pętla FOR i pętla WHILE

        
#Pętla for

#wypisanie liczb z przedziału 1-100
for a in range(101):
print(a)

#wypisanie liczb parzystych z przedziału 1-100
for a in range(101):
  if(a % 2 ==0): #wypisanie liczb parzystych (!= nieparzyste)
    print(a)


#lista (tablica)
lista = ["a", "b", "c", "d", "e", "f", 'g']

#pętla for - iterowanie po elementach listy
for litera in lista:
  print(litera)
  if litera == "e":
    print("To jest litera e")


#Petla while
#wypisanie lizcb z przedziału 1-100
i=1
while i <= 100:
    print(i)
    i+=1

#użycie pętli while do wypisania elementów listy
x=0
while x < 7:
    print(lista[x])
      x+=1
    
print("---------------------------------------")

        

        

        
    

4. Instrukcja warunkowa - blok decyzyjny programu

        
#instrukcja warunkowa
x=2
if x==5:
	print("zmienna x jest równa 5")
else:
    print("zmienna x jest różna od 5")
				

        
   
    

5. Funkcje

Tworzenie funkcji, parametry w funkcji, zwracanie wartości, mała anonimowa funkcja Lambda

        
#definiowanie funkcji

def powitanie():
    print("Witaj programisto :)")
            
#wywołanie funkcji
powitanie()
            
#parametry w funkcji
def wypisz(imie, nazwisko):
    print("Witaj "+imie+" "+nazwisko)
            
wypisz("Ola", "Polak")
            
#zwracanie wartości return
            
def iloraz(dzielna, dzielnik):
    if dzielnik ==0:
        return "Nie dziel pantero przez 0"
    else:
        return dzielna/dzielnik
            
#wypisanie
print(iloraz(5,0))
            
print("-----------------------------------------")
            
#drugi sposób wypisania
x = iloraz(10,2)
print(x)
            


#Mała anonimowa funkcja Lambda

h = lambda c: c+10

print(h(5))

#funkcje lambda mogą przyjmować dowolna liczbę argumentów

j = lambda a,b: a*b
print(j(5,6))

l = lambda a,b,c: a+b*c
print(l(2,2,2))
			
		
        
   
    

6. Słowniki

Słownik jest strukturą danych podobną do list z tą różnicą, że słowniki nie pracują w oparciu o indeksy, ale w oparciu o parę: klucz – wartość.

    
#tworzenie słownika

slownik = {'imie':"Kuba", 'wiek':1.5}

#deklaracja dodatkowej pary klucz – wartość

slownik['pierwsze_slowo']="Mama"

# modyfikowanie wartości słownika
slownik['imie'] = "Jakub"

#długość słownika

d=len(slownik)

#usuwanie elementu metoda del()
#del(slownik['wiek'])

#utworzennie zmiennych przypisując wartości ze słownika (po to aby uprościć zapis wypisania)
i =slownik['imie']
w=slownik['wiek']
s=slownik['pierwsze_slowo']

#wypisanie informacji
print(f'Imie: {i}, wiek:{w}, pierwsze słowo:{s} \t długość słownika:{d}')    
           
    
        
       
    

7. Krotki

Krotki, podobnie jak listy, mogą zawierać mieszane typy danych. Krotki tworzymy za pomocą nawiasów (), w których elementy rozdzielone są przecinkami.

        
# Tworzenie krotki
krotka1 = ('jeden', 'dwa', 'trzy')
             
# Krotki możemy tworzyć również w ten sposób (bez nawiasów):
krotka2 = 1, 2, 3
 
#odwołanie do elementów krotki podobnie jak w listach - elementy są indeksowane

# odwołanie do pierwszego elementu krotki
krotka1[0] 

# odwołanie do ostatniego elementu
krotka1[-1]

# wyodrębnienie elementów krotki od drugiego do ostatniego       
krotka1[1:]


#UWAGA! Krotki są niemodyfikowalne! Nie można tak jak w listach nadpisać wartości:

krotka1[1] = 'zmiana'

#Łączenie krotek
krotka1 + krotka2

#powielanie krotek
('a', 'b', 'c')*3 

#wynik
('a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'c')