Powrót

Funkcje formatowania łańcuchów znaków (stringów)

1. Funkcja nl2br

Funkcja nl2br - zmienia znak końca lini "\n" na znacznik <br>

        
				<?php
        
				

				$text = <<<TX

				Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie.
				Nazywał się i przepraszał Sędziego.
				Sędzia szedł z woźnym Protazym ze zdań wyciągała na złość Rejentowi,
				Że w domu i bagnami skradał się tajemnie,
				Ścigany od obywateli.

				TX;

				echo "<h2>Text przed użyciem metody nl2br() </h2>";

				echo "$text <br><br>";

				echo "<h2>Text po użyciu metody nl2br()</h2>";

				echo nl2br($text)."<br>";
				
	
				?>

        

        
    

2. Funkcja wordwrap()

Funkcja wordwrap() dzieli stringa do nowego wiersza według ilości zadeklarowanych znaków

        

				<?php

				$text2 = <<<TO

				Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie. Nazywał się i przepraszał Sędziego. 
				Sędzia szedł z woźnym Protazym ze zdań wyciągała na złość Rejentowi, 
				Że w domu i bagnami skradał się tajemnie, Ścigany od obywateli.
				 I włos u wniścia alkowy i on rodaków zbiera na oknach donice z nim 
				 i bagnami skradał się wtłoczyć a szczególniej mu i łabędzią szyję.

				TO;

				echo wordwrap($text2, 30, "<br>\n")."<br>";	
				
				
				?>
        

        
    

3.Funkcje zmiany wielkości liter

Funkcje: strtoupper(), strtolower(), ucfirst(), ucwords()

        

				$text2 = <<<TO

				Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie. Nazywał się i przepraszał Sędziego. 
				Sędzia szedł z woźnym Protazym ze zdań wyciągała na złość Rejentowi, 
				Że w domu i bagnami skradał się tajemnie, Ścigany od obywateli.
				 I włos u wniścia alkowy i on rodaków zbiera na oknach donice z nim 
				 i bagnami skradał się wtłoczyć a szczególniej mu i łabędzią szyję.

				TO;
				
				//strtoupper() - zmienia znaki na duże litery

				echo strtoupper($text2)."<br><br>";


				//strtolower() - zmienia znaki na małe litery

				echo strtolower($text2)."<br><br>";


				//ucfirst() - zmienia pierwsze znaki w zdaniu na duże litery

				echo ucfirst($text2)."<br><br>";


				//ucwords() - zmienia

				echo ucwords($text2)."<br><br>";

        

        

        
    

4. Funkcje usuwania ciagu znaków

Funkcje: trim(), ltrim(), rtrim()

        

				//trim() - usuwa podane znaki z początku i końca ciągu

				$text3 = "<h1>Lorem lorem ipsum...</h1>";

				echo trim($text3, "<h1></h1>")."<br><br>";


				//ltrim() - usuwa podane znaki z początku ciągu

				$text4 = "<hr>Lorem lorem ipsum...<hr>";

				echo ltrim($text4, "<hr>")."<br>";


				//rtrim() - usuwa podane znaki z końca ciągu

				echo rtrim($text4, "<hr>")."<br>";
				
        

        
    

5. Funkcje analizowania ciagów znaków

Funkcje: strlen(), strstr(), substr(), strtok(), strcmp()

        

				//strlen() - sprawdza długość ciągu

				$napis = "Ala ma kota, a kot ma Alę";

				$dl = strlen($napis);

				echo "Text: <i> $napis </i> , ma długość: $dl <br><br>";


				//Znajdowanie podciagów

				//strstr() - sprawdza czy podany ciąg jest fragmentem innego ciągu
				// funkcja zwraca wartość False jeśli ciąg nie został znaleziony

				$dane = "Jan Kowalski, ul. Długa 5, 80-803 Gdańsk, tel. 12345678";
				$tel = strstr($dane, "tel.");

				echo $tel."<br><br>";


				//substr() - zwraca część ciągu źródłowego

				echo substr($dane, 13)."<br><br>";
				echo substr($dane, 13, 13)."<br><br>";
				echo substr($dane, -3)."<br><br>";
				//13 - pierwsza wartość - od którego znaku
				//13 - druga wartość - od którego znaku
				//-3 - zwraca trzy ostatnie znaki ciągu				//strtok() - dzieli ciąg na poszczególne podciągi

				$dane2 = "Jan Kowalski, ul. Długa 5, 80-803 Gdańsk, tel. 12345678";

				$znak = ",";

				$ciag = strtok($dane2, $znak);

				while(is_string($ciag)){

				  if($ciag){
				    echo $ciag."<br>";
				  }

				  $ciag = strtok($znak);

				}


				//strcmp('ciąg1', 'ciąg2') - porównywanie ciągów
				// jeżeli ciąg1 < ciąg2 to funkcja zwraca wartośc mniejszą od zera
				// jeżeli ciąg1 > ciąg2 to funkcja zwraca wartośc wiekszą od zera
				// zwraca 0 gdy ciągi są równe;


				$c1 = "qwerty";
				$c2 = "qwerty123";

				if(strcmp($c1,$c2)==0){
				  echo "Ciągi mają taka samą długość<br><br>";
				}else{
				  echo "Ciagi mają różną wielkość<br><br>";
				}