Powrót

Podstawy języka PHP

1. Deklaracja zmiennych i stałych, wypisywanie informacji

        
				<?php
        
				//Tworzenie zmiennych
				
				$imie ="Robert"; //typ string
				$wiek =25;		//typ number
				$matura2020 = true; //typ bolean

				//Wypisanie danych
				
				echo "Witaj ".$imie."!"; //wypisze: Witaj Robert!
				echo "witaj $imie !";	//wypisze: Witaj Robert!
				echo 'witaj $imie !';	//wypisze: Witaj $imie

				//deklarowanie stałej
				define("ROCZNIK_MATURALNY", "2020");

				echo "Rocznik maturalny ".ROCZNIK_MATURALNY."!";
				
	
				?>

        

        
    

2. Tworzenie tablic, pętle i instrukcje

Tablice indeksowane

        

				//Tworzenie tablicy
				$klasa = ["Robert", "Jakub", "Bartek", "Olek"];
				
				//Tworzenie tablicy za pomocą metody array()
				$komis = array("Audi", "BMW", "Mercedes", "VW", "Toyota");
				
				

        

        
    

Pętla FOR i pętla WHILE

        
				//Wypisanie danych z tablicy za pomocą pętli 'for'
				//W pętli definiujemy zmienną $i, która reprezentuje
				// kolejno warunek początkowy, warunek końcowy i warunek zmieniający

				for($i=0; $i<=3; $i++){
				echo "Witaj ".$klasa[$i].", ";
				}

				//W podobny sposób możemy wypisać elementy za pomocą petli 'while'

				$j = 0;
				while($j<=3){
				echo "Witaj ".$klasa[$j]." w naszej klasie! ";
				$j++;
				}
				
				//Metoda sizeof() pozwala nam odczytać długość tablicy
				//i wykorzystać to do wypisania elementów

				$dl = sizeof($komis);

				echo $dl;

				for($a=0; $a<$dl; $a++)
				{
				  echo $komis[$a].", ";
				}
	

        

        

        
    

Tablica asocjacyjna

        

        //Utworzenie tablicy asocjacyjnej (przypisanie: klucz => wartość)


 				$osoba = [
				  'imie' => 'SABINA',
				  'nazwisko' => 'OKOŃ',
				  'narodowosc' => 'PL' ,
				];

				//wypisanie danych za pomocą pętli foreach

				//$x -klucz, $xv - wartość

				foreach($osoba as $x => $xv){

				  echo "$x : $xv , ";

				}


				//Tablica dwuwymiarowa, zagnieżdżona


				$baza = [
				  [
				    'imie' => 'ANNA',
				    'nazwisko' => 'POLAK',
				    'narodowosc' => 'PL' ,
				  ],
				  [
				    'imie' => 'ŁUKASZ',
				    'nazwisko' => 'PAWLAK',
				    'narodowosc' => 'PL' ,
				  ],
				  [
				    'imie' => 'SABINA',
				    'nazwisko' => 'OKOŃ',
				    'narodowosc' => 'PL' ,
				  ]
				];


				//Wypisanie wartości

				for($i=0;$i<3;$i++){


				  echo $baza[$i]["imie"].', ';
				  echo $baza[$i]["nazwisko"].', ';
				  echo $baza[$i]["narodowosc"].', ';
				}
				
        

        
    

Instrukcja warunkowa - blok decyzyjny programu

        

				$liczba = -2;

				if($liczba>0)
				{
				  echo "Liczba jest dodatnia";
				}
				else if($liczba == 0)
				{
				  echo "Liczba jest równa 0";
				}
				else if($liczba<0)
				{
				  echo "Liczba jest ujemna";
				}

        
   
    

Instrukcja SWITCH - czyli przełącznik

        

      //Intrukcja działa jak przezłącznik
      //w zależności od wartości zmiennej
      //wykonywana jest inna istrukcja

			$pora_roku =3;

			switch($pora_roku){
			  case 1:
			    echo "Wiosna";
			  break;//przerywa działanie przełącznika
			  case 2:
			    echo "Lato";
			  break;
			  case 3:
			    echo "Jesień";
			  break;
			  case 4:
			    echo "Zima";
			  break;

			}

			//parametr case możemy grupować

			$Kolor=4;

			switch($Kolor){
			  case 1:
			  case 2:
			  echo"odcien niebieskiego";
			  break;
			  case 3:
			  case 4:
			  echo"odcien zielonego";
			  break;
			  case 5:
			  echo"odcien czerwonego";
			  break;
			  default:
			  echo"odcien zoltego";
			  break;
			}

        
   
    

3. Funkcje

Tworzenie funkcji, parametry w funkcji, zwracanie wartości, zmienne statyczne i globalne

        
			//Tworzenie funkcji

			function pokazNapis(){
			  
			  echo "To jest wygenerowany tekst";
			  
			}

			//Wywołanie funkcji
			pokazNapis();
			pokazNapis();
			pokazNapis();
			pokazNapis();

	
			//Parametry w funkcji

			function wypiszWKodzie($marka, $model){
			  echo "Marka: $marka, model: $model <br>";
			}

			wypiszWKodzie("VW","Golf IV");
			wypiszWKodzie("Fiat","Punto");
			wypiszWKodzie("Opel","Corsa");


			//Predefiniowanie parametrów

			function wypiszWKodzie2($marka="Audi", $model="A4"){
			  echo "Marka: $marka, model: $model <br>";
			}

			wypiszWKodzie2(); //wypisze domyślne wartości "Audi A4"
			wypiszWKodzie2("Fiat","Punto");


			//zwracanie wartości przez funkcję - return

			function dzialanie(){
			  
			  $c = 20+40; //zmienna lokalna
			  return $c;
			}

			$wartoscFunkcji = dzialanie();
			echo $wartoscFunkcji."<br>";

			//zmienne statyczne


			function dodajDoZmiennej(){
			  
			  static $a=1; //istrukcja static podtrzymuje istnienie wartości zmiennej
			  
			  $a++;
			  
			  echo $a."<br>";
			   
			}

			dodajDoZmiennej();
			dodajDoZmiennej();
			dodajDoZmiennej();
			dodajDoZmiennej();


			//zmienne globalne

			$a = 20;
			function wypisz(){
			  
			  global $a;
			  echo $a."<br>";
			  
			}

			//W każdym miejscu kodu dostępna jest tablica asocjacyjna $GLOBALS,
			// której kluczami są nazwy zmiennych dostępnych w zasięgu głównym.
			//$GLOBALS["$a"] 

			wypisz();