Powrót

Operacje na plikach

1. Spradzenie czy istnieje dany plik - funkcja file_exists()

        
				<?php
        
				if(file_exists('plik1.txt')){
				echo "plik o nazwie: plik1.txt istnieje";

				}else{
				  echo "nie ma takiego pliku";
				}
					
				?>

        

        
    

2. Sprawdzenie czy podany argument jest plikiem - funkcja is_file()

        

				<?php

				
				$p = "plik1.txt";

				if(is_file($p)){
				  echo "To jest plik";
				}
				
				?>
        

        
    

3. Tworzenie nowego pliku - funkcja touch()

        

				<?php

				if(!file_exists("plik2.txt")){
				  touch("plik2.txt");
				  echo "Plik o nazwie: plik2.txt został właśnie utworzony";
				}else{
				  echo "plik o nazwie: plik2.txt już istnieje";
				}

				if(!file_exists("plik3.txt")){
				  touch("plik3.txt");
				  echo "Plik o nazwie: plik3.txt został właśnie utworzony";
				}else{
				  echo "plik o nazwie: plik3.txt już istnieje";
				}
				       
				?>
        
   
    

4. Usuwanie pliku - funkcja unlink()

        

				<?php

				//unlink("plik3.txt");
				if(!file_exists("plik3.txt")){
				  echo "usunieto plik plik3.txt";
				} 

				?>
        
   
    

5. Otwarcie pliku i dopisywanie do pliku - funkcje: fopen(), fwrite(), fclose()

        

				<?php

				
				$text1 = "To jest tekst, który został dodany. \n ";

				$p1 = fopen("plik1.txt", "a"); // "a" - tryb otwarcia do edycji pliku

				fwrite($p1, $text1);

				echo "Wpisano tekst do pliku: ";

				fclose($p1);

				?>
        
   
    

6. Wypisanie informacji z pliku - funkcje: fread(), feof()

        

				<?php

				
				$p2 =fopen("plik1.txt", "r"); //"r" - tryb otwarcia pliku do odczytu

				while(!feof($p2)){

				  $wiersz = fread($p2, 40);
				  echo $wiersz."<br>";

				}

				fclose($p2);

				?>