Powrót

Wyrażenia regularne

Wyrażenia regularne to wzorce opisujące łańcuch symboli. Są wykorzystywane do weryfikowania czy ciągi wprowadzanych znaków (np. do formularza) są zgodne z wymaganymi wzorcami.

      
    <script>
    /*
    W Javascript do tworzenia wzorców służy obiekt RegExp(wzorzec, flaga).
    Możemy go utworzyć na dwa sposoby:

    */

    var nowe_wyr = new RegExp('^pa');

    //lub

    var nowe_wyr2 = /^pa/;


    /*

    Symbole wzorca - znaki używane do zdefiniowania wzorca:

     ^ początek wzorca ^pa - pan, pani

     $ koniec wzorca as$ - las, czas,

     . dowolny pojedyńczy znak .an.a - banda, Wanda

     [...] dowolny z wymienionych znaków [a-z][b-t]naln[ey] - finalny, totalne

     [^...] dowolny z niemymienionych znaków kro[^st] - krowa, kroki

     | jeden z ciągów rozdzielonych znakiem: pierwszy | 1

     {3} dokładnie trzy poprzedzające znaki lub elementy: [0-9]{3} - 243,122

     {3, } przynajmiej trzy poprzedzające znaki lub elementy: [a-z]{3, } - abc, asbd,

     {2,5} od dwóch do pięciu poprzedzających znaków lub elementów: [a-m]{2,4} - mama, bal,

     \. znak kropki [0-9]{3}\.[0-9]{2} - 421.11 , 888.23

    symbole flagi
    i - nie będzie uwzgledniana wielkość liter
    g - zwracane są wszystkie pasujące fragmenty

    klasy znaków
     \s - znak spacji, tabulacji lub nowego wiersza
     \S - znak NIE jest spacja, znakiem tabulacji lub nowego wiersza
     \w - każdy znak, który jest literą, cyfrą, lub znakiem _
     \W - każdy znak, który NIE jest literą, cyfrą, ani znakiem _
     \d - każdy znak który jest cyfrą
     \D = każdy znak który NIE jest cyfrą


     */
        
    </script>

        

        

      
 
    

Przykład użycia wyrażeń regularnych:

        

          /*
          Najpierw tworzymy formularz, do którego będziemy wpisywać tekst do sprawdzenia 
          wzorcem z wyrażeniami regularnymi

          */

          <form name="f1">

            <input type="text" name="text"> <br>
            <input type="button" value="sprawdź" onclick="sprawdz()" >
          
          </form>
          <div id="odp"></div>

          <script>


          function sprawdz(){
            //uchwyt do pola input w formularzu - odczytanie wartości z pola 
            var text = document.forms.f1.text.value;

            //uchwyt do elementu, gdzie chcemy wypisać informację zwrotną
            var odp = document.querySelector("#odp");
      
            var wzor = /^[0-9]{2}-[0-9]{3}$/; //wzorzec kodu pocztowego np. 44-100
      
            //do sprawdzenia wzorca uzywamy metody test()
      
            var spr = wzor.test(text); //metoda test() zwraca dwie wartości true/false
      
            if(spr==true){
              //Wczytanie informacji do znacznika div
              odp.innerHTML = "Podany ciąg znaków jest prawidłowy"; 
            }else{
              odp.innerHTML = "Podany ciąg znaków jest nieprawidłowy"; 
            }
      
            
      
          }


          /*
          przykładowe wzorce:
    
          imie lub nazwsiko /^[A-Za-z]{2,}$/
    
          imie i nazwisko /^[A-Za-z]{2,}\s+[A-Za-z]{2,}$/
          
          numer tel. kom. /^[0-9]{9}$/;
    
          wzorzec adresu email /^[0-9a-zA-Z_.-]+@[0-9a-zA-Z.-]+\.[a-zA-Z]{2,3}$/;
    
          kod pocztowy /^[0-9]{2}-[0-9]{3}$/
    
          Adres IP 
          /^[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}$/
    
    
    
          */

          </script>