Powrót

Łańcuchy znaków - stringi

Tworzenie stringów, właściwość length oraz metody do operacji na stringach

Łańcuchy znaków - stringi

A l a _ m a _ k o t a , _ a _ k o t _ m a _ A l ę .
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
        
      <script>

        //Definiowanie zmiennej typu string
    
        var text1 = "Ala_ma_kota,_a_kot_ma_Alę.";

        //długość łańcucha znaków "length"

        let dl = text1.length;
        console.log(dl);

      </script>
    
        
    
      

Metody JS dla łańcuchów

      
    <script>
        //Metoda charAt() - wypisanie 1 znaku z łańcucha

        //wypisanie 1 znaku, np o indeksie 0
        document.write(text1.charAt(0));

        //wypisanie wszystkich znaków za pomocą pętli
        for(var i=0; i<dl; i++){
    
          document.write(text1.charAt(i));
    
        }
    
        
        //Metoda charCodeAt() - wypisanie wartości numerycznej znaku
        //(tablica ASCI)
        
        for(var i=0; i <dl; i++){
    
        document.write(text1.charCodeAt(i));
    
        }


        /*Tablica ASCI
    
    
        {
    "31": "",   "32": " ",   "33": "!",   "34": "\"",  "35": "#",  
    "36": "$",   "37": "%",   "38": "&",   "39": "'",   "40": "(",  
    "41": ")",   "42": "*",   "43": "+",   "44": ",",   "45": "-",  
    "46": ".",   "47": "/",   "48": "0",   "49": "1",   "50": "2",  
    "51": "3",   "52": "4",   "53": "5",   "54": "6",   "55": "7",  
    "56": "8",   "57": "9",   "58": ":",   "59": ";",   "60": "<",  
    "61": "=",   "62": ">",   "63": "?",   "64": "@",   "65": "A",  
    "66": "B",   "67": "C",   "68": "D",   "69": "E",   "70": "F",  
    "71": "G",   "72": "H",   "73": "I",   "74": "J",   "75": "K",  
    "76": "L",   "77": "M",   "78": "N",   "79": "O",   "80": "P",  
    "81": "Q",   "82": "R",   "83": "S",   "84": "T",   "85": "U",  
    "86": "V",   "87": "W",   "88": "X",   "89": "Y",   "90": "Z",  
    "91": "[",   "92": "\\",  "93": "]",   "94": "^",   "95": "_",  
    "96": "`",   "97": "a",   "98": "b",   "99": "c",   "100": "d",  
    "101": "e",  "102": "f",  "103": "g",  "104": "h",  "105": "i",  
    "106": "j",  "107": "k",  "108": "l",  "109": "m",  "110": "n",  
    "111": "o",  "112": "p",  "113": "q",  "114": "r",  "115": "s",  
    "116": "t",  "117": "u",  "118": "v",  "119": "w",  "120": "x",  
    "121": "y",  "122": "z",  "123": "{",  "124": "|",  "125": "}",  
    "126": "~",  "127": ""
    }


      */
    
       
    //Metody toUpperCase(), toLowerCase()
    
    var a = text1.toUpperCase(); //zamiana na duże litery
    var b = text1.toLowerCase(); // zamiana na małe litery
    
    document.write(a+" "+b) 
    
        
    
    //Metoda substr() - pozwala wypisać dowolna ilość znaków z łańcucha
    
    var c = text1.substr(-4); //wypisanie 4 ostatnich znaków
    var d = text1.substr(10); //wypisanie od znaku o indeksie 10 do końca
    var e = text1.substr(15, 3); //wypisanie od znaku o indeksie 15, tylko 3 znaki
    document.write(c);
    document.write(d);
    document.write(e);
    
        
    
    //Metoda replace()
    
    var imie = "Ola";
    var imie2 = imie.replace("Ola", "Ela");
    
    document.write(imie +" "+imie2);
    
    //składnia ES6 - zmienne interpolowane
      const kolor1 = "red";
      const kolor2 = "yellow";
    
      const div2 = `
      <div class="blok1">
        <ul>
          <li>${kolor1} </li>
          <li>${kolor2} </li>
        </ul>
      </div>
      `;
    
      document.write(div2);
    
    
       
    

      </script>
      

    

Zobacz równieżStringi w JS (plik *.pdf) Pliki do odcinka:Szablon HTMLa