Powrót

Przetwarzanie wartości liczbowych za pomocą predefiniowanych funkcji Javascript

1. Funkcje liczbowe

      
  
      <script>

      //1. Funkcje liczbowe

      var a = "3.14";
    
      //funkcje parseInt(), parseFloat() - zamiana na typ number
    
      a = parseFloat(a);
    
      var b = 3.14;
    
      //funkcja isNaN() - sprawdza czy podana wartość nie jest liczbą
      
      if(isNaN(a)){
        document.write("zmienna nie jest liczbą")
      }else{
        document.write("zmienna jest liczbą: ")
      }
    
      var c = a+b;
    
      document.write(a);
       
        

        
      </script>


      
 
    

2. Obiekt Match i jego metody

       
  
    <script>
        //2. Obiekt Math
        //a) metoda round() - zaokrąglenie wartości od 0.5 w górę
      
        var x = Math.round(2.5);
        document.write(x);
      
        //b) metoda floor() - zaokrąglenie wartości w dół
      
        var y = Math.floor(2.99999);
        document.write(y);
      
        //c) metoda random() - generowanie liczby pseudolosowej z przedziału 0-1
      
        var los = Math.random();
      
          console.log(los);
      
        /* Aby wylosować liczbę z przedziału stosujemy wzór:
        Math.floor(Math.random()*b+a) */
      
        //Losowanie licby z przedziału 1-100
      
        var losuj = Math.floor(Math.random()*100+1);
      
        document.write(losuj);
            
    </script>

    

        
    

c. Najczęściej używane metody klasy/obiektu Date

JavaScript udostępnia wiele metod związanych z obiektem Date(). My korzystamy z GMT (Uniwersalny Czas Greenwich).

        
    <script>

        var data = new Date();
          
        document.write('Date(): '+data);
        document.write('Metoda getDate: '+data.getDate());
        document.write('Metoda getDay: '+data.getDay());
        document.write('Metoda getFullYear: '+data.getFullYear());
        document.write('Metoda getHours: '+data.getHours());
        document.write('Metoda getMilliseconds: '+data.getMilliseconds());
        document.write('Metoda getMinutes: '+data.getMinutes());
        document.write('Metoda getMonth: '+data.getMonth());
        document.write('Metoda getSeconds: '+data.getSeconds());
        document.write('Metoda getTime: '+data.getTime());

    /*
      getDate()	dzień miesiąca (wartość z przedziału 1 - 31)

      getDay()	dzień tygodnia (0 dla niedzieli, 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku itd.)

      getYear()	liczba reprezentująca rok (dla zakresu dat 1900 - 1999 jest to 2-cyfrowa liczba,
       a dla późniejszych jest to liczba 4-cyfrowa)

      getFullYear()	pełna liczba reprezentująca rok

      getHours()	zwraca aktualną godzinę (z przedziału 0 - 23)

      getMillisecond()	zwraca milisekundy (z przedziału 0 - 999)

      getMinutes()	zwraca minuty (z przedziału 0 - 59)

      getMonth()	zwraca aktualny miesiąc (0 - styczeń, 1 - luty itd.)

      getSeconds()	zwraca aktualną liczbę sekund (z przedziału 0 - 59)

      getTime()	zwraca aktualny czas jako liczbę reprezentującą liczbę milisekund
       która upłynęła od godziny 00:00 1 stycznia 1970 roku


      */
      </script>