Powrót

Funkcje

1. Tworzenie funkcji

      
        <script>

        /* Tworzenie własnych funkcji

        function nazwaFunkcji(parametr1, parametr2){
          instrukcja do wykonania;
        }
    
        */


        function powitanie(){

          console.log("Hello world");

        }


        //wywołanie funkcji poprzez wypisanie jej nazwy
        powitanie()

        
        </script>

        //wywołanie funkcji po kliknięciu na button w strukturze html

        <div>
          <button onclick='powitanie()'>START<button>
        </div>

      
 
    

2. Zasięg zmiennych w funkcji

        
        <script>

        const klasa = "1p";
        const lekcja = true;
       
    
        document.write(" <h1>Programowanie aplikacji internetowych. Klasa: "+klasa+" </h1>");
    
        function wypiszInfo(){
    
          if(lekcja === true){
    
            var liczbaUczniow = 17;
            let obecni =11;
    
            document.write(`<h2>Ilość osób w klasie ${klasa} wynosi: ${liczbaUczniow} osób</h2>`);
    
            document.write(`<h2>Ilość osób obecnych na lekcji wynosi: ${obecni} osób</h2>`);

          }else{
    
              document.write("<h2>Nie ma lekcji</h2>");

          }//koniec bloku if
    
            //zasięg zmiennych
    
            console.log(liczbaUczniow);

            //console.log(obecni); //obecni is not defined, ponieważ zmienna tworzona "let" ma zasięg blokowy (jest ograniczona {} )
    
        }//koniec funkcji
    
        //console.log(liczbaUczniow); //liczbaUczniow is not defined, ponieważ zmienna tworzona "var" ma zasięg funkcyjny
    
        
    
        wypiszInfo();

        </script>

        

        
    

3. Parametry, wartości domyślne w funkcji

        
          <script>

          function osoba(imie, nazwisko){

            return imie+" "+nazwisko;
        
            //wszystkie instrukcje po return nie są wykonywane
        
            document.write(imie+" "+nazwisko); //ta instrukcja się nie wykona
          }
        
          let infoOsoba = osoba("Adam","Nowak");
          let infoOsoba2 = osoba("Ola","Kowalska");
        
          document.write(infoOsoba);
          document.write(infoOsoba2);
        
        
          //wartości domyślne
          function wypiszImie(imie){
            var imie = imie || "Alicja";
            document.write(`Mam na imię ${imie}`);
          } 
        
          wypiszImie("Monika");
          wypiszImie();
        
          function wypiszImie2(imie="Piotr"){
            document.write(`Mam na imię ${imie}`);
          }
        
          wypiszImie2();
          wypiszImie2("Konstantyn");

          </script>
       

        
   
    

3. Funkcje strzałkowe

        
        <script>

        //klasyczny zapis

        /*
        function returnName(name){
          return "My name is "+ name;
        }
      
        */
      
        //zapis w postaci f. strzałkowej:
      
        const returnName = (name) => {
          return "My name is "+ name;
        }
      
        document.write(returnName("Ola"));
      
        //zapis skrócony
        const returnName2 = (name) => `My name is ${name}`;
      
        document.write(returnName2("Ala"));
        

        

        </script>

        

        
    

4. Obsługa zdarzeń - sposoby wywoływania funkcji

    
      

      <button id="b1" onclick="f1()">funkcja 1 </button>
      <button id="b2">funkcja 2 </button>
      <button id="b3">funkcja 3 </button>

      <div id="wynik"></div>

      <script>

  
      //1. wywołanie funkcji poprzez onclick w html

      function f1(){
        var wynik = document.getElementById("wynik");
        wynik.innerHTML = "Uruchomiono funkcję nr 1";
      }

      //2. wywołanie funkcji z metodą adEventListener()

      let bt2 = document.querySelector("#b2");
      bt2.addEventListener("click", f2);
    
       function f2(){
        let wynik = document.querySelector("#wynik");
        wynik.innerHTML = "Uruchomiono funkcję nr 2";
      }

      //3. wywołanie funkcji po atrybucie obiektu

      let bt3 = document.querySelector("#b3");
      bt3.onclick = function(){

      let wynik = document.querySelector("#wynik");
      wynik.innerHTML = "Uruchomiono funkcję nr 3";
    
      }
      </script>