Powrót

Przetwarzanie informacji daty i czasu w Javascript

1. Klasa i obiekt Date

Obiekt Date zawiera szereg metod, które pozwalają na wyświetlenie informacji na temat czasu i daty. Data i czas są pobierane z lokalnego systemu komputera użytkownika.

a. Przetwarzanie informacji czasu - wyświetlenie zegara

      


      //w strukturze html tworzymy przykładowy znacznik div,
      // w którym wyświetlimy informację zegara, 
        

        <div id='zegar' ></div>
       

        <script>

        //tworzymy funkcję info wyświetlającą zegar

        function info(){
      
          var czas = new Date(); //tworzymy nowy obiekt predefiniowanej klasy Date
    
          var g = czas.getHours(); //metoda getHours - zwraca informację o godzinie
          if(g<0){g="0"+g} //dodanie wiodącego 0 (np. 1 -> 01)

          var m = czas.getMinutes(); // metoda getMinutes - zwraca informację o minutach
          if(m<10){m="0"+m}

          var s = czas.getSeconds(); // metoda getSeconds - zwraca informację o sekundach
          if(s<10){s="0"+s}
    
          //utworzenie uchytu do tagu div
          var zegar = document.querySelector("#zegar");

          //wczytanie do znacznika div naszego zegara
          zegar.innerHTML = g+":"+m+":"+s;
    

          //i wisieńka na torcie - czy wiecie jakie kolory ma czas?
          
          //toString() - metoda ta zamienia typ number na string
          g.toString();
          m.toString();
          s.toString();
          
          //na podstawie danych czasu tworzymy kod koloru RGB
          var kolor = "#"+g+m+s;

          //zmiana koloru tła naszej strony - no i mamy kolory czasu :)
          document.body.style.backgroundColor = kolor;
          
          //za pomocą funkcji setTimeout() wygenerujemy zmianę licznika sekund
          setTimeout("info()", 1000);
    
          }//koniec funkcji info
    
    
          info();
        

        
        </script>


      
 
    

b. Przetwarzanie informacji daty

        
        //Przetwarzanie informacji daty

        //w strukturze html tworzymy przykładowy znacznik div, 
        //w którym wyświetlimy informację o bieżącym dniu tygodnia, 
          
        <div id='dzien' ></div>
  
        <script>

        function info2(){

          var t = new Date(); //tworzymy nowy obiekt predefiniowanej klasy Date
          var dz = t.getDay(); //metoda getDay() zwraca liczby 0 do 6, gdzie 0 oznacza Niedzielę, 
          //a kolejne liczby to kolejne dni tygodnia 
  
          //Do przetworzenia tej informacji użyjemy instrukcji switch
          switch(dz){
            case 0:
              dz = "niedziela";
            break;
            case 1:
              dz="poniedziałek";
            break;
            case 2:
              dz="wtorek";
            break;
            case 3:
              dz ="środa";
            break;
            case 4:
              dz = "czwartek";
            break;
            case 5:
              dz = "piątek";
            break;
            case 6:
              dz="sobota";
            break;
          }
          
          //tworzymy uchwyt do naszego znacznika div
          var dzien = document.querySelector("#dzien");

          //wczytujemy informację o dzisiejszym dniu tygodnia
          dzien.innerHTML = "Dzisiaj jest "+dz;
  
        }//koniec info2
  
        info2();

        </script>

        

        
    

c. Najczęściej używane metody klasy/obiektu Date

JavaScript udostępnia wiele metod związanych z obiektem Date(). My korzystamy z GMT (Uniwersalny Czas Greenwich).

        
    <script>

        var data = new Date();
          
        document.write('Date(): '+data);
        document.write('Metoda getDate: '+data.getDate());
        document.write('Metoda getDay: '+data.getDay());
        document.write('Metoda getFullYear: '+data.getFullYear());
        document.write('Metoda getHours: '+data.getHours());
        document.write('Metoda getMilliseconds: '+data.getMilliseconds());
        document.write('Metoda getMinutes: '+data.getMinutes());
        document.write('Metoda getMonth: '+data.getMonth());
        document.write('Metoda getSeconds: '+data.getSeconds());
        document.write('Metoda getTime: '+data.getTime());

    /*
      getDate()	dzień miesiąca (wartość z przedziału 1 - 31)

      getDay()	dzień tygodnia (0 dla niedzieli, 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku itd.)

      getYear()	liczba reprezentująca rok (dla zakresu dat 1900 - 1999 jest to 2-cyfrowa liczba,
       a dla późniejszych jest to liczba 4-cyfrowa)

      getFullYear()	pełna liczba reprezentująca rok

      getHours()	zwraca aktualną godzinę (z przedziału 0 - 23)

      getMillisecond()	zwraca milisekundy (z przedziału 0 - 999)

      getMinutes()	zwraca minuty (z przedziału 0 - 59)

      getMonth()	zwraca aktualny miesiąc (0 - styczeń, 1 - luty itd.)

      getSeconds()	zwraca aktualną liczbę sekund (z przedziału 0 - 59)

      getTime()	zwraca aktualny czas jako liczbę reprezentującą liczbę milisekund
       która upłynęła od godziny 00:00 1 stycznia 1970 roku


      */
      </script>